artykuł nr 1

Zarządzenie nr 146 z dnia 9 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 146

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 9 czerwca 2021r.

 

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jerozolimskiej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, Dz. U z 2020 poz. 1378) oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990, Dz. U z 2019 poz. 2020, Dz.U z 2021 poz. 11, 234) zarządza się, co następuje:

 

§ 1 Przeznacza się do wydzierżawienia na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nr 57, na czas oznaczony 3 lat, część, tj. 17 m2 nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jerozolimskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obr. 21 jako działka nr 105/3 o powierzchni całkowitej 0,0279 ha.

 

§ 2. Postanawia się podać się do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, opisanej w § 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28;

- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,

- podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

§ 4. Realizację Zarządzenia oraz sprawozdanie z jego realizacji powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym