artykuł nr 1

Zarządzenie nr 166 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 166

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 30 czerwca  2021 roku

w sprawie zmian w planach finansowych

 

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)  z a r z ą d z a się, co następuje:

 

§ 1. Uwzględniając zmiany budżetu Miasta wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr 165 z dnia 30 czerwca 2021 r. dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta oraz w planie finansowych jednostki budżetowej:

- Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami Nr 1/A, 1/B, 2/A, 3/A, 3/B, 4/A, 5/A, 6/1/A, 6/1/B,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zgodnie z załącznikami Nr 7/A, 7/B,

- Pracowni Planowania Przestrzennego, zgodnie z załącznikiem Nr 8/A,

 - Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9/B,

 - Środowiskowego Domu Samopomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 10/A,

- Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z załącznikiem Nr 11/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 13/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 14/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 8, zgodnie z załącznikiem Nr 15/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 10, zgodnie z załącznikiem Nr 16/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 11, zgodnie z załącznikiem Nr 17/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 12, zgodnie z załącznikiem Nr 18/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 13, zgodnie z załącznikiem Nr 19/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 16, zgodnie z załącznikiem Nr 20/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 7, zgodnie z załącznikiem Nr 21/A,

- I Liceum Ogólnokształcącego, zgodnie z załącznikiem Nr 22/B,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 23/B,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 24/B,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych h i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 25/B,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zgodnie z załącznikiem Nr 26/B,

- Domu Pomocy Społecznej, zgodnie z załącznikiem Nr 27/B.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Wiceprezydent Miasta

 Piotrkowa Trybunalskiego

(-) Andrzej Kacperek

Załączniki:
Załączniki do zarządzenia32 MB