artykuł nr 1

Zarządzenie nr 165 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 165

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia  30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2021

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i art.. 15 zo. pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.) oraz  § 27 Uchwały Nr XXXI/426/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok, zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.403.882,28 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 1.310.015,00 zł,

- zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 93.867,28 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.403.882,28 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 1.311.015,00 zł,

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 92.867,28 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.

 

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B.

 

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.

 

5. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5/A.

 

6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXVIII/499/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6.

 

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

Dochody - 552.314.701,35 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 407.437.264,28 zł,

dochody bieżące 377.645.624,20 zł,

dochody majątkowe 29.791.640,08 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 144.877.437,07 zł,

dochody bieżące 141.543.200,07 zł,

dochody majątkowe 3.334.237,00 zł,

 

wydatki 607.560.298,39 zł w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 449.075.085,87 zł,

wydatki bieżące 366.975.549,33 zł,

wydatki majątkowe 82.099.536,54zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 158.485.212,52 zł,

wydatki bieżące 146.969.796,41 zł,

wydatki majątkowe 11.515.416,11 zł,

 

§ 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie  10.500,00 zł, która po zmianie wyniesie 1.023.200,00 zł.

2. Rozwiązuje się rezerwę celową na zdarzenia kryzysowe w kwocie  3.900,00 zł, która po zmianie wyniesie 1.423.549,00 zł.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Wiceprezydent Miasta

 Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperek