artykuł nr 1

Zarządzenie nr 76 z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 76

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 7.04. 2021 roku

 

w sprawie projektu „Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim” na rok 2022

 

Na podstawie art. 5a, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), Uchwały Nr XXXIII/454/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt „Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021r., poz. 1218) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Suma środków pieniężnych przeznaczonych na realizacje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi łącznie w 2022 r. 2.681.000,00 złotych i jest to co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 2.1. Kwota, której dotyczą wydatki na projekty charakterze rejonowym, wynosi w 2022 r. 350.000,00 złotych dla każdego z rejonów, z uwzględnieniem kosztów dokumentacji projektów.

2. Kwota, której dotyczą wydatki na projekty o charakterze oświatowym, wynosi w 2022 r. 381.000,00 złotych z uwzględnieniem kosztów dokumentacji projektów.

3. Kwota dla projektu ogólnomiejskiego wynosi w 2022 r. 800.000,00 złotych z uwzględnieniem kosztów dokumentacji projektów.

4.Kwota dla projektu rodzinnych ogrodów działkowych wynosi w 2022 r. 100.000,00 złotych
z uwzględnieniem kosztów dokumentacji projektów.

§ 3.Wzór formularza zgłoszenia projektu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.1. Harmonogram przeprowadzenia procesu budżetu obywatelskiego:

a) 4 maja – 24 maja 2021r. – zgłaszanie projektów;

b) 31 maja – 30 lipca 2021r. –  weryfikacja projektów;

c) 1 września –15 września 2021r. – głosowanie;

d) do 30 września – ogłoszenie wyników, ustalenie listy zwycięskich propozycji do projektu budżetu Miasta na rok 2022.

2. Przez cały okres przeprowadzania konsultacji będzie prowadzona akcja informacyjna dotycząca budżetu obywatelskiego.

 

§ 5. Powołuje się Zespół Opiniujący w składzie:

 

Przewodniczący Zespołu:

Bogdan Munik – Sekretarz Miasta

Z-ca Przewodniczącego Zespołu:

Katarzyna Szokalska – Kierownik Biura Planowania Rozwoju Miasta

 

Członkowie Zespołu:

1. Krystyna Czechowska – Radna Rady Miasta

2. Wiesława Olejnik – Radna Rady Miasta

3. Lech Kaźmierczak – Radny Rady Miasta

4. Mariusz Staszek – Radny Rady Miasta

5. Agnieszka Kosela – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

6. Józef Dziubecki – Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów

7. Janusz Korczak-Ziołkowski – Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa

8. Radosław Kaczmarek – Kierownik Referatu Edukacji

9. Paweł Czajka – Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego

10. Karol Szokalski – Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

 

§ 6.1. Do zadań Zespołu Opiniującego należy weryfikacja zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej oraz spełnienia przez nie wymogów formalnych.

2. Zespół Opiniujący działa w oparciu o Regulamin stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Wzór karty projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na rok 2022 stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 7.1. Referat Ewidencji Ludności sporządza aktualny spis uprawnionych do głosowania.

2. Biuro Prasowe promuje budżet obywatelski i zgłoszone projekty w środkach masowego przekazu.

3. Bieżącą obsługę strony internetowej www.piotrkow.pl w zakresie zamieszczania zgłoszonych projektów, projektów pozytywnie zaopiniowanych, które stanowią „Listę Projektów” oraz informacji o projektach negatywnie zaopiniowanych wraz z uzasadnieniem zapewnia Biuro Prasowe.

4. Referat Informatyki uruchomia dedykowaną platformę, na której będą zgłaszane projekty w wersji elektronicznej.

 

§ 8. Referat Informatyki wdraża program elektroniczny do kompleksowej obsługi projektu „Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim” na rok 2022 z uwzględnieniem:

1) możliwości sporządzania wniosku zgłoszeniowego w wersji elektronicznej,

2) przygotowania interaktywnej karty do głosowania,

3) sporządzenia protokołu z głosowania.

 

§ 9. Właściwe komórki merytoryczne Urzędu Miasta/jednostki organizacyjne Miasta analizują i opiniują projekty w zakresie swoich działań.

 

§ 10. Zobowiązuje się dyrektorów, kierowników biur, referatów, samodzielne stanowiska oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta do udzielania Zespołowi Opiniującemu pomocy w realizacji jego zadań.

 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym