artykuł nr 1

Zarządzenie nr 71 z dnia 31 marca 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 71

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 31 marca 2021 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Partyzantów 19c, ustalenia ceny sprzedaży oraz podania do publicznej wiadomości jej wykazu

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990, Dz.U. z 2021 r. poz. 11) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, niezabudowaną nieruchomość stanowiącą własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Partyzantów 19c, oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu 15 jako działki numer: 784/11 i 784/2 o łącznej powierzchni 0,0065 ha.

 

§ 2. 1. Ustala się cenę sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1 w wysokości: 5.560,00 zł.

2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanej w § 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Wykaz, o którym mowa, podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

  • wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28;
  • zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
  • podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

§ 3. Realizację zarządzenia oraz sporządzenie sprawozdania z jego wykonania powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym