artykuł nr 1

Zarządzenie nr 68 z dnia 31 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 68

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2021

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 27 Uchwały Nr XXXI/426/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zarządza, co następuje:

 

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 377.372,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 7.531,00 zł,

- zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 369.841,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 377.372,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 80.669,00 zł,

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 458.041,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.

5. Dokonuje się zmian wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5/A.

6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/461/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  31 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6.

 

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 548.171.573,35 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy - 403.495.666,86 zł,

dochody bieżące - 375.814.571,29 zł,

dochody majątkowe - 27.681.095,57 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu - 144.675.906,49 zł,

dochody bieżące - 141.341.169,49 zł,

dochody majątkowe - 3.334.737,00 zł,

 

wydatki - 604.173.862,11 zł w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy - 443.573.304,96 zł,

wydatki bieżące - 365.011.829,90 zł,

wydatki majątkowe - 78.561.475,06 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu - 160.600.557,15 zł,

wydatki bieżące - 146.631.979,28 zł,

wydatki majątkowe - 13.968.577,87 zł,

 

§ 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę celową na odprawy i nagrody jubileuszowe w kwocie 52.000,00 zł, która po zmianie wyniesie  74.652,22 zł.

2. Rozwiązuje się rezerwę celową na zdarzenia kryzysowe w kwocie 7.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 1.431.760,00 zł.

3. Rozwiązuje się rezerwę celową na PPK w kwocie 36.200,00 zł, która po zmianie wyniesie
1.948.800,00 zł.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Podpisał:

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak