artykuł nr 1

Zarządzenie nr 34 z dnia 5 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 34

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 5 lutego 2021 roku

 

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 416/2017 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w zw. z art. 44 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 53 ust. 1 i 2 oraz art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) oraz w zw. z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Uchylam Zarządzenie Nr 416/2017 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmienionego Zarządzeniem Nr 351/2018 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 września 2018 roku.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

 

dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym