artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 9 z dnia 14 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 9

Prezydenta – Szefa OC Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 14 stycznia 2021 roku

w sprawie przekazania z magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego rzeczy dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz.713 ze zm.) oraz § 3 pkt 8 i § 4 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002r. Nr 96, poz. 850) oraz art. 4 ust. 1 pkt 24 i art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DZ.U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1

Zdjąć ze stanu magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego następujące rzeczy:

1. 50 sztuk (słownie pięćdziesiąt sztuk) śpiworów o łącznej wartości 3.800,00 zł (słownie trzy tysiące osiemset złotych zero groszy).

2. 50 sztuk (słownie pięćdziesiąt sztuk) łopat dużych o łącznej wartości 1.000,00 zł (słownie tysiąc złotych zero groszy).

3. 150 sztuk (słownie sto pięćdziesiąt sztuk) koców o łącznej wartości 4.026,00 zł (słownie cztery tysiące dwadzieścia sześć złotych zero groszy).

§2 

Wyżej wymienione rzeczy zostaną przekazane Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC, które mieści się w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wolborska 30 i prowadzi w ramach swojej działalności statutowej zbiórkę darów na rzecz poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi mieszkańców miasta partnerskiego Petrinja (Chorwacja).

§3

Do wykonania zarządzenia zobowiązuje Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§4

Zrządzenie wchodzi w życie z  dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym