artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 8 z dnia 14 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 8

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 14 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego - ul. Ronalda Reagana i ul. Ronalda Reagana, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego oraz podania do publicznej wiadomości ich wykazu.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  3 ustawy z dnia 8  marca  1990  r.  o  samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiące własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położone w Piotrkowie Trybunalskim przy:

ul. Broniewskiego - ul. Ronalda Reagana o łącznej powierzchni 0,0857 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów obręb 20 jako działki numer: 223/1 i 219/1,

ul. Ronalda Reagana o łącznej powierzchni 0,4653 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów obręb 20 jako działki numer:223/4 225/1 i 224/1.

§ 2.1. Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości położonej przy:

ul. Broniewskiego - ul. Ronalda Reagana w wysokości: 65.000,00 zł

ul. Ronalda Reagana w wysokości: 420.000,00 zł

2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanych w § 1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wykaz, o którym mowa, podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  • wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28;
  • zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
  • podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Realizację zarządzenia oraz sporządzenie sprawozdania z jego wykonania powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym