artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 7 z dnia 14 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 7

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 14 stycznia 2021r.

zmieniające Zarządzenie Nr 4 z dnia 7.01.2021r. w sprawie powołania Zespołów do spraw realizacji  Priorytetów dla Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019 – 2023

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 30 ust 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Punkt 3 otrzymuje brzmienie:

 1. Zespół do spraw realizacji projektu „Piotrków otwarty na turystów”

Koordynator Zespołu: Błażej Cecota – Kierownik CIT
Członkowie Zespołu:

 • Wojciech Bonarski – Kierownik SPK
 • Renata Wojtczak - Dyrektor Biblioteki Miejskiej
 • Agata Wypych - ZDiUM
 • Marta Walak - Dyrektor Muzeum
 • Leszek Heinzel - Dyrektor OSiR
 • Andrzej Hoffman – Dyrektor ODA
 • Przedstawiciel MOK

Punkt 7 otrzymuje brzmienie:

 1. Zespół do spraw realizacji projektu „Karta Mieszkańca Piotrkowa”

Koordynator Zespołu: Grzegorz Janowski – Kierownik SPS
Członkowie Zespołu:

 • Katarzyna Chmielewska - SPS
 • Anita Warzocha - DBM
 • Marzenna Rumińska – Filipek – MOPR
 • Anna Brzozowska - OSiR
 • Przedstawiciel MOK

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym