artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 6 z dnia 14 stycznia 2021 r.

Zarządzenie   Nr  6

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 14 stycznia  2021 roku

w sprawie wprowadzenia „Procedury przeprowadzania kontroli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zakresie przestrzegania zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów oraz kontroli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności posiadania umów na odbieranie odpadów komunalnych”.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm.) i art. 9u ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z  2020r., poz. 1439 ze zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam „Procedurę przeprowadzania kontroli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zakresie przestrzegania zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów oraz kontroli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności posiadania umów na odbieranie odpadów komunalnych”  stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Za realizację zarządzenia i sprawozdawczość odpowiedzialny jest Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.

§  3.

 Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 206 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury przeprowadzania kontroli właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zakresie przestrzegania zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, oraz właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy i przedsiębiorców w zakresie posiadania umów na odbieranie odpadów komunalnych”.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym