artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 5 z dnia 11 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 5 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 11 stycznia 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na  realizację przez organizacje pozarządowe zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia,  ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 15 ust. 2a, 2d i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia oceny ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej, w składzie:

1.Grzegorz Janowski - Przewodniczący Komisji Konkursowej – przedstawiciel organu,

2.Katarzyna Chmielewska - Sekretarz  Komisji Konkursowej – przedstawiciel organu,

3.Anna Wnuk - Członek Komisji Konkursowej – przedstawiciel organu,

4.Eliza Gałas - Członek Komisji Konkursowej – Dyrektor Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 485 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na realizacje przez organizacje pozarządowe zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym