artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 3 z dnia 7 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 3

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 z dnia 7 stycznia 2021 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), § 26 pkt. 1 i §  27 pkt 1 i 3 Uchwały Nr XXXI/426/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt krótkoterminowy do wysokości 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów 00/100 złotych) włącznie, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z przeznaczeniem na realizację zadań.

§ 2. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 3. Kredyt zostanie spłacony do 31 grudnia 2021 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokument podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak