artykuł nr 1

Podatek leśny

UCHWAŁA NR II/25/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 grudnia 2002r.w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984/ w związku z art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200 poz. 1682/ Rada Miejska w Piotrkowie Trybunalskim u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Określa się wzór „Deklaracji na podatek leśny” oraz wzór „Informacji w sprawie podatku leśnego” stanowiące odpowiednio załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2003 roku.