artykuł nr 1

Zarządzenie nr 404 z dn. 31 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 404

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia  31 grudnia  2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz.1378) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz.1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz.1175, poz. 2320) oraz art. 15 zob ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1842, poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2320) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały XXXI/423/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1.

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i traci moc z dniem 1 stycznia 2021 roku.

 

Podpisał:

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak