artykuł nr 1

Zarządzenie nr 402 z dn. 30 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 402

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Na podstawie art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320)  art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wprowadzonym Zarządzeniem Nr 82 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmienionym Zarządzeniem Nr 462 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2016 roku, Zarządzeniem Nr 238 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 489 Prezydenta Miasta z dnia 8 grudnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 30 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 448 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 listopada 2018 roku, Zarządzeniem Nr 485 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku i Zarządzeniem Nr 476 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 2 zatytułowany „Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

 

 

Podpisał:

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

(-) Krzysztof Chojniak