artykuł nr 1

Zarządzenie nr 391 z dn. 22 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 391

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia grudnia 2020 roku

 

Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) i § 2 Uchwały Nr XXXI/425/20 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz § 27 pkt 7 Uchwały Nr XXXI/426/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 r. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

 

§ 1

Upoważniam do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

kierowników niżej wymienionych jednostek budżetowych miasta Piotrkowa Trybunalskiego:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

- Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,

- Szkoła Podstawowa Nr 2,

- Szkoła Podstawowa Nr 3,

- Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi,

- Szkoła Podstawowa Nr 8,

- Szkoła Podstawowa Nr 10,

- Szkoła Podstawowa Nr 11,

- Szkoła Podstawowa Nr 12,

- Szkoła Podstawowa Nr 13,

- Szkoła Podstawowa Nr 16,

- Miejski Żłobek Dzienny,

- Przedszkole Samorządowe Nr 1,

- Przedszkole Samorządowe Nr 5,

- Przedszkole Samorządowe Nr 7,

- Przedszkole Samorządowe Nr 8,

- Przedszkole Samorządowe Nr 11,

- Przedszkole Samorządowe Nr 12,

- Przedszkole Samorządowe Nr 14,

- Przedszkole Samorządowe Nr 15,

- Przedszkole Samorządowe Nr 16,

- Przedszkole Samorządowe Nr 19,

- Przedszkole Samorządowe Nr 20,

- Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi,

- Przedszkole Samorządowe Nr 26,

- Straż Miejska,

- Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej,

- Pracownia Planowania Przestrzennego,

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,

- Dom Pomocy Społecznej,

- I Liceum Ogólnokształcące,

- II Liceum Ogólnokształcące,

- III Liceum Ogólnokształcące,

- IV Liceum Ogólnokształcące,

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1,

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2,

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4,

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5,

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6,

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3,

- Centrum Kształcenia Zawodowego,

- Centrum Usług Wspólnych,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

- Pogotowie Opiekuńcze,

- Dom Dziecka,

- Środowiskowy Dom Samopomocy,

- Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

 

Podpisał:

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

(-) Krzysztof Chojniak