artykuł nr 1

Zarządzenie nr 350 z dn. 6 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 350

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 6 listopada 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Na podstawie art.  33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) zarządzam , co następuje:

§ 1

1. W związku z ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze: radca prawny w Biurze Prawnym w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

 1. Bogusława Dąbrowska – Kierownik Biura Prawnego – Przewodniczący Komisji,
 2. Andrzej Kędzierski – Kierownik Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Członek Komisji
 3. Rafał Grzywacz – Radca prawny w Biurze Prawnym – Członek Komisji,
 4. Ewa Forma – Kancelista w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Sekretarz Komisji.

2. Nabór przeprowadzany jest na podstawie procedury P_10.

§ 2

1. Komisja w ramach własnego składu może wyłonić zespoły robocze, w celu usprawnienia pracy komisji.

2. Decyzję o wyłonieniu zespołów Komisja podejmie na pierwszym posiedzeniu po otwarciu ofert.

§ 3

Do zadań Komisji Rekrutacyjnej w szczególności należy:

 1. odebranie przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej ofert kandydatów oraz potwierdzenie odbioru podpisem w rejestrze ofert złożonych na dany nabór,
 2. dokonanie otwarcia kopert zawierających oferty kandydatów,
 3. sprawdzenie kompletności złożonych dokumentów,
 4. dokonanie wstępnej analizy dokumentów, w celu sprawdzenia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu (wstępna selekcja kandydatów),
 5. ustalenie i sporządzenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu,
 6. wyznaczenie terminu przeprowadzenia selekcji końcowej dla kandydatów oraz zabezpieczenie pomieszczenia dla przeprowadzenia tej selekcji,
 7. zaproszenie kandydatów na selekcję końcową obejmującą przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, informatycznego i rozmowy kwalifikacyjnej,
 8. przygotowanie testu merytorycznego, informatycznego w porozumieniu z Biurem Zarządzania Zasobami Ludzkimi i przekazania ich na jeden dzień przed terminem drugiego etapu rekrutacji celem opieczętowania testów pieczątką Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 9. odbiór kompletu testów przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej w dniu drugiego etapu naboru,
 10. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w wyznaczonym terminie,
 11. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,
 12. sporządzenie informacji o wynikach naboru i przekazanie do Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi celem zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
 13. przekazanie do Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi kompletnej dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego, celem dalszego postępowania i przechowania dokumentacji aplikacyjnej  kandydatów w  sposób określony w Regulaminie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał:

 Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

(-) Krzysztof Chojniak