artykuł nr 1

Zarządzenie nr 348 z dn. 4 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 348

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 4 listopada 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w związku z realizacją Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr X/156/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim.

postanawiam:

§1. Stwierdzić brak wpływu uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim oraz do prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. planu.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

(-) Krzysztof Chojniak