artykuł nr 1

Zarządzenie nr 347 z dn. 3 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 347

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 03.11.2020 r.

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mieszka I.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego dla części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 249/8 w obrębie 22 o powierzchni 16 mw wysokości 3,63 zł /m2/m-c + VAT.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 05.11.2020 r. do dnia 26.11.2020 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Realizację Zarządzenia oraz sprawozdanie z jego realizacji powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał:

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

(-) Krzysztof Chojniak