artykuł nr 1

Zarządzenie nr 332 z dn. 13 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 332

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 13 października 2020 r.

w sprawie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920), art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713, 1378), oraz Uchwały Nr XXVI/367/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, specjalności i form kształcenia na 2020 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. O dofinansowanie kosztów kształcenia mogą ubiegać się nauczyciele zatrudnieni na czas nieokreślony.

  1. O dofinansowanie kosztów kształcenia mogą ubiegać się również nauczyciele zatrudnieni na okres co najmniej jednego roku szkolnego w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 2. Wnioski nauczycieli o dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego rozpatrywane są przez dyrektorów jednostek oświatowych po uzyskaniu opinii rad pedagogicznych.

  1. Wnioski dyrektorów o dofinansowanie kosztów kształcenia w zakresie studiów podyplomowych rozpatruje komisja powołana przez Prezydenta Miasta. Refundacja kosztów w tym przypadku, następuje po otrzymaniu pisma o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
  2. Dyrektorzy szkół korzystający z form doskonalenia zawodowego w zakresie szkoleń, warsztatów i kursów doskonalących w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie szkoły przesyłają informację do Referatu Edukacji o odbytej formie doskonalenia zawodowego wraz z kserokopią uiszczonej opłaty.

§ 3. Nauczyciel, któremu przyznana została refundacja kosztów w każdym następnym semestrze ma obowiązek dostarczyć z uczelni informację:

  1. o kontynuowaniu nauki,
  2. o zaliczeniu semestru, za który otrzymał dopłatę.

§ 4. Dopłaty do kosztów kształcenia nie przysługują w sytuacji powtarzania roku, urlopu dziekańskiego, urlopu zdrowotnego lub bezpłatnego urlopu wychowawczego.

  1. Przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku przerwania z winy nauczyciela studiów lub kursu przed ich ukończeniem.

§ 5. Dyrektor jednostki oświatowej w oparciu o niniejsze zarządzenie zobowiązany jest sporządzić w porozumieniu z radą pedagogiczną, wewnątrzszkolny regulamin dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 6. Dyrektor jednostki oświatowej w oparciu o postanowienia niniejszego zarządzenia zobowiązany jest do przedłożenia w Referacie Edukacji wniosków uwzględniających potrzeby w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w terminie do 31 października 2020 r. zgodnie z wzorem załącznika nr 1. każdego roku.

  1. W oparciu o wnioski dyrektorów jednostek oświatowych, w każdym roku budżetowym organ prowadzący określi kierunki i kwoty dofinansowania.

§ 7. Pisemne sprawozdanie ze sposobu wykorzystania przez jednostkę oświatową środków przeznaczonych na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego, dyrektor jednostki oświatowej przedkłada w Referacie Edukacji w terminie do 30 stycznia 2021 roku zgodnie ze wzorem załącznika nr 2.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak