artykuł nr 1

Zarządzenie nr 331 z dn. 9 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 331 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 9 października 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 18 grudnia 2020 r. ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski oraz przyjęcia regulaminu przetargów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

1. Joanna Kłosińska - przewodnicząca
2. Elżbieta Nieśmiałek - członek
3. Anna Zając - członek
4. Katarzyna Grzejszczak -członek
5. Ewelina Mielczarek - członek

do przeprowadzenia w dniu 18 grudnia 2020 r. ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy:

ul. Miast Partnerskich, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 16 jako działki numer: 111/1, 112/1, 113/1, 114/1, 115/1,116/1,117/1, 118/1,119/1,120/1,132/1 i 133/1 o łącznej powierzchni 1,2787 ha,

ul. Karolinowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 14 jako działka numer 639 o powierzchni 0,7042 ha,

ul. Rolniczej, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 14 jako działka numer 640 o powierzchni 0,9557 ha.

§ 2. Przyjmuje się regulamin przetargów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Komisja może skutecznie podejmować czynności przy udziale przewodniczącego komisji i co najmniej 3 członków.

W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji z powodu zdarzeń losowych w dniu wyznaczonym, jako termin przetargu obowiązki przewodniczącego będzie pełniła członek komisji Elżbieta Nieśmiałek.

§ 4. Zobowiązuje się Komisję Przetargową do zapewnienia całości dokumentacji dotyczącej przetargu, sporządzenia protokołu z przeprowadzonego przetargu oraz informacji o wyniku przetargu.

§ 5. Zobowiązuje się Biuro Prawne do zapewnienia obsługi prawnej przetargów.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak