artykuł nr 1

Zarządzenie nr 328 z dn. 8 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 328

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 8 października 2020 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żeromskiego 11.

 

Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żeromskiego 11 w składzie:

Radosław Kaczmarek – przedstawiciel organu prowadzącego Przewodniczący Komisji

Halina Dziurzyńska – przedstawiciel organu  prowadzącego

Andrzej Kędzierski – przedstawiciel organu prowadzącego

Ewa Karlińska-Grzela – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Grażyna Haraśna – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Jadwiga Lekan – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Bożena Ożarek – przedstawiciel Rady Pedagogicznej

Anna Pęcina – przedstawiciel Rady Pedagogicznej

Katarzyna Sadowska – przedstawiciel Rady Rodziców

Halina Rutowicz – przedstawiciel Rady Rodziców

Ewa Ziółkowska – przedstawiciel Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Bożena Mrozińska – przedstawiciel Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność”

§ 2.

Na sekretarza komisji, który nie jest członkiem komisji wyznaczam Martynę Wocheń.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.