artykuł nr 1

Zarządzenie nr 318 z dn. 30 września 2020 r.

Zarządzenie nr 318 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), art. 15 zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 z późn.zm.) oraz  § 26 Uchwały Nr XV/245/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zarządza, co następuje:

1.1.Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 250.240,95 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 52.714,00 zł,

- zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 197.526,95 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 250.240,95 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 124.803,00 zł,

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 375.043,95 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.

5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikami nr 5/A i 5/B.

6. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr  6/A i 6/B.

7. Dokonuje się zmian wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7/A.

8. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVII/374/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody  518.262.899,60 zł, w tym:

     - dochody dotyczące zadań gminy 381.162.527,75 zł

  • dochody bieżące 357.206.041,02 zł,
  • dochody majątkowe 23.956.486,73 zł,
  • dochody dotyczące zadań powiatu 137.100.371,85 zł
  • dochody bieżące 135.975.884,93 zł,
  • dochody majątkowe 1.124.486,92 zł,

wydatki   567.683.922,04 zł w tym:

     - wydatki dotyczące zadań gminy 418.736.886,02 zł

  • wydatki bieżące 346.789.886,13 zł,
  • wydatki majątkowe 71.946.999,89 zł,
  • wydatki dotyczące zadań powiatu 148.947.036,02 zł
  • wydatki bieżące 141.795.363,82 zł,
  • wydatki majątkowe 7.151.672,20 zł.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę celową na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 25.100,00 zł, która po zmianie wyniesie 23.135,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.