artykuł nr 1

Zarządzenie nr 317 z dn. 30 września 2020 roku

Zarządzenie nr 317 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1. Uwzględniając zmiany w budżecie miasta wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XXVII/374/20 z dnia 30 września 2020 r. dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta oraz w planach finansowych jednostek budżetowych:

- Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami Nr 1/1/A, 1/A, 2/A, 3/A, 4/1/A, 5/A, 6/1/A, 6/A, 6/1/B, 6/B, 7/A, 8/A, 9/1/A, 9/A, 9/B, 10/1/A, 10/A, 10/1/B, 10/B, 11/1/A, 12/A, 12/B, 13/1/A, 13/1/B,

- Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, zgodnie z załącznikami Nr 14/A, 14/B,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 15/B,

- Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 16/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 10, zgodnie z załącznikiem Nr 17/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 13, zgodnie z załącznikiem Nr 18/A,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 19/B,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 20/B,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, zgodnie z załącznikami Nr 21/1/B, 21/B,

- Centrum Kształcenia Zawodowego, zgodnie z załącznikami Nr 22/1/B, 22/B,

- Domu Pomocy Społecznej, zgodnie z załącznikami Nr 23/1/B, 23/B,

- Domu Dziecka, zgodnie z załącznikami Nr 24/1/B, 24/B.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.