artykuł nr 1

Zarządzenie nr 316 z dn. 29 września 2020 r.

Zarządzenie Nr 316 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 września 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji  publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz.U. z 2019 r. poz. 502) zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam przerwy  w pracy przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2020/2021 w terminach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli samorządowych,
 dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania