artykuł nr 1

Zarządzenie nr 310 z dn. 25 września 2020 r.

Zarządzenie Nr 310 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 września 2020 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), zarządzam:

§ 1. 1. Materiały planistyczne do projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2021 zostaną opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i dostępną wiedzę, a w szczególności:

 1. ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 23 z późn. zm.);
 2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
 3. przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym założenia do projektu budżetu państwa na 2021 rok;
 4. bieżący monitoring i analizę sytuacji finansowej Miasta;
 5. analizę założeń, celem zachowania stabilności finansowej Miasta, dotyczących  kształtowania się takich parametrów budżetowych, jak:
 1. wysokość deficytu,
 2. wynik budżetu operacyjnego stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, uwzględniający zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego,
 3. poziom zadłużenia i poziom spłaty długu, z uwzględnieniem aktualnych i przyszłych norm ostrożnościowych,
 4. koszty obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych.

2. Mając na uwadze powyższe, zakłada się, że podstawą opracowania projektu budżetu na 2021 rok winny być:

 1. parametry makroekonomiczne:
 1. dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) 101,80 %,
 2. dynamika wzrostu PKB 104,00 %,
 3. poziom minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 2.800,00 zł,
 1. baza wynagrodzeń na 2020 rok, oraz podwyżki z mocy prawa,
 2. wpływy z tytułu dotacji, subwencji i udziałów w PIT, które będą zgodne z kwotami wynikającymi z informacji i decyzji Ministra Finansów, Wojewody i innych dysponentów środków oraz z zawartych umów,
 3. przewidywane dochody własne, będące wynikową obowiązujących lub prawdopodobnych stawek, cen i wpływów,
 4. cele i mierniki ustalone na 2021 rok,

z zastrzeżeniem, że parametry przyjmowane do planowania mogą być obarczone ryzykiem nietrafności z uwagi na dynamicznie zmieniające się otoczenie zewnętrzne i utrzymującą się nadal niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej i jej negatywnego wpływu na gospodarkę państwa, a także wobec braku możliwości oceny na obecnym etapie realizacji budżetu pełnych skutków epidemii dla sytuacji finansowej Miasta.

3. Konstruując budżet w zakresie inwestycji na 2021 rok należy w pierwszej kolejności zapewnić środki finansowe na: kontynuację inwestycji rozpoczętych, projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z UE i innych zewnętrznych źródeł oraz na te zadania, dla których prowadzone są prace przygotowawcze (np. uzyskano pozwolenia na budowę).

4. Priorytetem jest zachowanie zarówno na etapie planowania jak i realizacji budżetu, takich relacji między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, aby możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej bieżącej, rozumianej jako dodatnia różnica między wielkościami, na poziomie zapewniającym zachowanie zdolności kredytowej Miasta.

§ 2. 1. Przyjmuje się następujące zasady do projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok w zakresie dochodów:

 1. dochody budżetowe związane z bieżącą działalnością, przyjmuje się jako średnią z wykonania tych dochodów w latach 2018 – 2019 oraz przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2020 i przewidywanego wskaźnika wzrostu na 2021 rok. W przypadku ujęcia w projekcie kwoty dochodu niższej lub znacznie wyższej niż przewidywane wykonanie w 2020 roku, należy różnicę szczegółowo uzasadnić merytorycznie i przedstawić kalkulację liczbową różnicy.
 2. dochody budżetowe związane z gospodarowaniem mieniem (np. sprzedaż, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, itp.) należy oszacować na podstawie zakresu planów rzeczowych i prawdopodobieństwa ich realizacji.
 3. wprowadzenie nowego zadania/podzadania/działania/poddziałania bieżącego wymaga uzasadnienia potrzeby wprowadzenia, opisu zakresu rzeczowego i szczegółowej kalkulacji skutków finansowych po stronie dochodów.

2. Przyjmuje się następujące zasady do projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok w zakresie wydatków bieżących:

 1. fundusz płac dla pracowników może wzrosnąć o przyrost przewidywanych wypłat na 2021 rok w relacji do przewidywanego wykonania w roku 2020 z tytułu wysługi lat i skutku przechodzącego regulacji wynagrodzeń wdrożonych w 2020 roku oraz w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 rok,
 2. wydatki bieżące rzeczowe (bez remontów) zakłada się, że nie mogą wzrosnąć, w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2020. Za podstawę przyjmuje się plan finansowy dla zadań bieżących na  30 września 2020 roku,
 3. działania/poddziałania bieżące zakończone, powodują zmniejszenie planu finansowego wydatków budżetowych na 2021 rok w relacji do planu na rok 2020,
 4. wprowadzenie nowego zadania/podzadania/działania/poddziałania bieżącego wymaga uzasadnienia potrzeby wprowadzenia, opisu zakresu rzeczowego i szczegółowej kalkulacji skutków finansowych, po stronie wydatków.

3. Projekt planu nakładów inwestycyjnych winien uwzględniać:

 1. zadania/podzadania/działania/poddziałania zaakceptowane wstępnie przez Prezydenta Miasta do realizacji w 2021 roku,
 2. zadania/podzadania/działania/poddziałania, które są ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, szczególnie do realizacji przy udziale środków finansowych z budżetu państwa lub ze środków Unii Europejskiej lub funduszy celowych,
 3. zadania/podzadania/działania/poddziałania dotyczące opracowania dokumentacji, będącej podstawą do ubiegania się w latach następnych o środki ze źródeł bezzwrotnych (między innymi z Unii Europejskiej).

4. Należy zachować pełną zgodność w zakresie nazw zadań/podzadań/działań/poddziałań, terminu realizacji i limitu wydatków na 2021 rok z Wieloletnią Prognozą Finansową.

5. Należy zachować ciągłość w zakresie nazw oraz celów dla zadań/podzadań/działań wieloletnich lub związanych z ciągłą obsługą funkcjonowania miasta. W przypadku zmiany zakresu rzeczowego lub wydłużenia okresu realizacji zadań należy zweryfikować prawidłowość określonego celu.

6. Dla nowych zadań/podzadań/działań/poddziałań inwestycyjnych należy oszacować oprócz wydatków majątkowych ponoszonych w czasie trwania procesu inwestycyjnego, w miarę możliwości, również wydatki bieżące związane z eksploatacją, powstałych w wyniku inwestycji, nowych środków trwałych.

W przypadku zadań remontowych czy modernizacyjnych należy podać, w miarę możliwości, zmiany w kosztach eksploatacji obiektów poddanych takim działaniom.

§ 3. 1. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, osoby na stanowiskach samodzielnych podległych Prezydentowi Miasta oraz kierowników jednostek budżetowych Miasta, do terminowego przedłożenia prawidłowo opracowanych materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok.

2. Zobowiązuję osoby wymienione w ust.1 do racjonalizacji wydatków publicznych oraz podejmowania działań dla zapewnienia realizacji przypisanych celów i zadań/podzadań/ działań/poddziałań w sposób zgodny z prawem, celowy, efektywny, oszczędny i terminowy.

3. Wydatki na poszczególne zadania/podzadania/działania/poddziałania, należy zaplanować na poziomie umożliwiającym celowe i gospodarne ich wykonanie w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb mieszkańców.

4. Dla zadań/podzadań/działań/poddziałań związanych z ciągłą obsługą funkcjonowania Miasta, w przypadku rozbieżności pomiędzy propozycją na 2021 rok, a przewidywanym wykonaniem  2020 roku, należy uzasadnić różnicę, przedstawiając przyczynę merytoryczną, czyli jakie zdarzenia i okoliczności spowodowały powstanie różnicy oraz kalkulację skutku finansowego.

§ 4. Zakres materiałów planistycznych obejmuje:

1. Dochody budżetowe według źródeł powstawania wraz ze szczegółową kalkulacją i objaśnieniami (załącznik  z programu Plan B),

2. Wydatki budżetowe według działów, rozdziałów, paragrafów oraz zadań/podzadań/działań/ poddziałań ze szczegółowymi kalkulacjami i objaśnieniami (załącznik z programu Plan B),

3. Rozchody według zawartych umów kredytowych i pożyczkowych.

§ 5. 1. Kierownicy jednostek budżetowych przedkładają materiały planistyczne właściwym merytorycznie kierownikom komórek organizacyjnych, w terminach uzgodnionych z kierownikami komórek organizacyjnych, jednak nie później niż do 08 października 2020 roku.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta – każdy w swoim zakresie działania – po zweryfikowaniu materiałów planistycznych z jednostek budżetowych, opracowują wstępne zbiorcze materiały planistyczne i przedkładają właściwemu według podległości wynikającej z Regulaminu Organizacyjnego członkowi Kierownictwa do aprobaty lub zaopiniowania.

3. Zweryfikowane pod względem zgodności z niniejszym zarządzeniem materiały planistyczne przedkładają; Prezydent, Wiceprezydenci, Sekretarz, Skarbnik do Referatu Budżetu i Analiz Finansowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2020 roku.

4. Referat Budżetu i Analiz Finansowych na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych oraz wyszacowanych dochodów własnych budżetu, informacji o dotacjach celowych i subwencjach z budżetu państwa opracowuje wstępne zestawienie dochodów i wydatków i przedkłada je Skarbnikowi Miasta do 26 października 2020 roku.

5. Skarbnik Miasta opracowuje i przedstawia Prezydentowi Miasta w terminie do 29 października 2020 roku zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu, oraz prognozę długu miasta i jego spłaty – celem dokonania weryfikacji i ustalenia ostatecznej wersji projektu budżetu do 13 listopada 2020 roku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.