artykuł nr 1

Zarządzenie nr 300 z dn. 17 września 2020 r.

Zarządzenie Nr 300 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 września 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. uporządkowania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t. j. z dnia 2020.04.21), zarządzam co następuje:

§1

W Zarządzeniu nr 200 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. uporządkowania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmienionym Zarządzenia nr 245 z dnia 17 czerwca 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

w § 1:

pkt. 1 w miejsce Dariusz Cłapa (Przewodniczący )wpisuje się Barbara Król - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

pkt. 3 w miejsce Andrzej Kędzierski wpisuje się Sławomir Ogrodnik,

pkt. 8 w miejsce Tomasz Bąbol wpisuje się Tomasz Zwierzchowski,

dodaje się pkt. 9 „Marek Malak - przedstawiciel Straży Miejskiej".

w § 5

pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie: Wydawanie opinii odnośnie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie gromadzenia i pozbywania się wytworzonych na terenie danej nieruchomości nieczystości ciekłych.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 21 września 2020 roku.