artykuł nr 1

Zarządzenie nr 282 z dn. 27 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 282 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§  1.  W Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyznacza się następujące osoby do pełnienia funkcji:

1) koordynatora do spraw dostępności architektonicznej – Mariusza Kieruzela, zastępcę kierownika Referatu Administracji i Majątku;

2) koordynatora do spraw dostępności cyfrowej – Marcina Górę, informatyka w Referacie Informatyki;

3) koordynatora do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej – Łukasza Myckę, inspektora w Biurze Obsługi Mieszkańców.

§  2. 

1.  Do zadań koordynatora do spraw dostępności architektonicznej należy w szczególności zapewnienie:

1) wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych w budynkach Urzędu Miasta;

2) instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynkach Urzędu Miasta, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych;

3) informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy;

4) wstępu do budynków Urzędu Miasta osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875);

5) możliwości ewakuacji z budynków Urzędu Miasta osób ze szczególnymi potrzebami lub ich uratowania w inny sposób;

6) instalacji w Urzędzie Miasta urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

2.  Do zadań koordynatora do spraw dostępności cyfrowej należy w szczególności zapewnienie:

1) na stronie internetowej Urzędu Miasta informacji o zakresie jego działalności

- w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania;

2) spełnienia wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), w tym:

a) zapewnienie spełnienia przez strony internetowe Urzędu Miasta lub aplikacje mobilne będące w posiadaniu Urzędu Miasta wymagań określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

b) sporządzanie i publikowanie deklaracji dostępności stron internetowych Urzędu Miasta lub aplikacji mobilnych będących w posiadaniu Urzędu Miasta

c) dokonywanie przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności stron internetowych Urzędu Miasta lub aplikacji mobilnych będących w posiadaniu Urzędu Miasta do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa lub aplikacja mobilna podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową,

d) weryfikowanie aktualności wykazów, o których mowa w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w zakresie stron internetowych Urzędu Miasta lub aplikacji mobilnych będących w posiadaniu Urzędu Miasta oraz informowanie ministra właściwego do spraw informatyzacji o konieczności ich zmiany lub uzupełnienia, w terminie 30 dni od dnia publikacji tych wykazów.

3.  Do zadań koordynatora do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej należy w szczególności zapewnienie:

1) w Urzędzie Miasta obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje;

2) komunikacji z Urzędem Miasta na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w formie określonej w tym wniosku.

4.  Do zadań koordynatorów, o których mowa w § 1, należy także:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta, w zakresie właściwości danego koordynatora;

2) przygotowanie wkładu do planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwanego dalej "planem działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego", w zakresie właściwości danego koordynatora;

3) koordynowanie wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta, w zakresie właściwości danego koordynatora;

4) monitorowanie działalności Urzędu Miasta w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w zakresie właściwości danego koordynatora;

5) przygotowanie wkładu do raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta, zwanego dalej "raportem o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego", w zakresie właściwości danego koordynatora;

6) przygotowanie wkładów do sprawozdań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie działalności Urzędu Miasta, sporządzanych na podstawie art. 12 ustawy wymienionej w pkt 2, w zakresie właściwości danego koordynatora.

5.  Koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej ponadto planuje, organizuje i monitoruje zadania koordynatorów, o których mowa w ust. 1-4, w tym:

1) przygotowuje, we współpracy z pozostałymi koordynatorami, harmonogram realizacji zadań z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta;

2) ustala terminy spotkań koordynatorów, o których mowa w § 1, i odpowiada za ich organizację;

3) opracowuje, na podstawie wkładów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, w uzgodnieniu z pozostałymi koordynatorami, plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta;

4) monitoruje wdrażanie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta;

5) odpowiada za publikację planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta;

6) opracowuje, na podstawie wkładów, o których mowa w ust. 4 pkt 5, w uzgodnieniu z pozostałymi koordynatorami, raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta;

7) odpowiada za przekazanie do właściwego miejscowo wojewody co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku, raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta;

8) odpowiada za publikację, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 4 pkt 2, raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta;

9) opracowuje, na podstawie wkładów, o których mowa w ust. 4 pkt 6, w uzgodnieniu z pozostałymi koordynatorami, sprawozdania, o których mowa w art. 12 ustawy wymienionej w ust. 4 pkt 2, w zakresie działalności Urzędu Miasta;

10) odpowiada za przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego sprawozdań, o których mowa w art. 12 ustawy wymienionej w ust. 4 pkt 2, w zakresie działalności Urzędu Miasta.

§  3.  Koordynator do spraw dostępności architektonicznej, koordynator do spraw dostępności cyfrowej oraz koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej mogą występować, w zakresie swojej właściwości, do kierujących komórkami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z prośbą o przekazanie im informacji niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w § 2 oraz pomoc w wykonywaniu tych zadań.

§  4.  Koordynatorzy w zakresie realizacji zadań podlegają bezpośrednio Sekretarzowi Miasta.

§  5.  Koordynatorzy przedkładają Sekretarzowi Miasta corocznie do 15 grudnia plany działań na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta.

§  6.  Obsługę administracyjno-organizacyjną prac koordynatorów w zakresie realizacji zadań zapewnia Referat Informatyki Urzędu Miasta.

§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.