artykuł nr 1

Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji