artykuł nr 1

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Załączniki:
Sprawozdanie Rb-ZMB