artykuł nr 1

INFORMACJA O PKD I STAWKACH DOTACJI NA 2021 ROK

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 ze zmianami) Referat Edukacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przekazuje informację o podstawowej kwocie dotacji ustalonej dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach publicznych. Kolejne aktualizacje Podstawowej Kwoty Dotacji oraz stawek dotacji będą publikowane zgodnie z zapisami art. 43 – 45 ww. ustawy. Informacje dostępne są w formie plików pdf.

W szkołach dla dzieci i młodzieży tabele zawierają informację o kwotach dotacji z uwzględnieniem uczniów uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego, uczących się w oddziałach integracyjnych, objętych nauczaniem domowym, a także uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Stawki dotacji, naliczane na podstawie subwencji oświatowej, będą ustalane w oparciu o dane przekazane z Ministerstwa Edukacji Narodowej na 2021 rok oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz.U.2020.2384)