artykuł nr 1

X Sesja Rady Miasta - 20 czerwca 2007 r.

Załączniki:
Uchwała Nr X/176/07 ws. wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że art. 24f ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 34 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora jest sprzeczny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/175/07 30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/175/07 36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/175/07 41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/175/0726 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/175/0733 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/175/0732 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/175/0729 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/175/07 ws. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/174/07 ws. powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/173/07 ws. przyjęcia zmian do Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli pn. ?Bezpieczne Miasto 2007?.31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/172/07 ws. wartości punktu w złotych dla określenia wysokości wynagrodzenia oraz najniższego wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/171/07 ws. przejęcia na własność Gminy Piotrków Trybunalski pojazdu samochodowego.26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr X/170/07 ws. wydania opinii odnośnie lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Narutowicza 27a w Piotrkowie Trybunalskim33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/169/07 ws. uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/168/07 ws. zmiany Uchwały Nr XXXVI/555/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli , zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo ? wychowawczych, których organem prowadzącym jest Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik graficzny do Uchwały Nr X/167/07MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/167/07 ws. zmiany Uchwały Nr LVI/965/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi Krajowej nr 8 (Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Rozstrzygnięcie ws. rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: ?Wronia ? Żelazna? w Piotrkowie Trybunalskim, wyłożonego do publicznego wglądu25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Wronia-Żelazna522 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/166/07 ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ulic ?Wronia ? Żelazna?276 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/165/07 ws. zamiaru utworzenia przez Gminę Piotrków Trybunalski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością świadczącej usługi z zakresu gospodarki komunalnej, tj.: zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/164/07 ws. wyrażenia zgody na udzielenie 95% bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania zabudowanych gruntów w użytkowanie wieczyste położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego-Jedności Narodowej oznaczonych nr działki 47/3 o pow. 0,0295 ha i Słowackiego 178-Paderewskiego oznaczona nr działki 3 o pow. 0,1241 ha na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/163/07 ws. sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/162/07 ws. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jagiellońskiej 4.28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/161/07 ws. oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 479/52 o powierzchni 68 m2 położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej 28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/160/07 ws. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 177/9 o pow. 652 m2, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/159/07 ws. sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Podmiejskiej oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer 95/3 o powierzchni 0,0267 ha.32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/158/07 ws. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych stanowiących dochody miasta Piotrkowa Trybunalskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa.32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/157/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Wniosek o zwplnienie z podatku od nieruchomości42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - c. d. 40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Procedury ubiegania się o przyznanie ulgi podatkowej45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/156/07 ws. zwolnień w podatku od nieruchomości76 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr X/155/07 ws. zaciągnięcia pożyczki do kwoty 140.000,00 zł 25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/154/07 ws. zaciągnięcia pożyczki do kwoty 90.000,00 zł 26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/153/07 ws. zaciągnięcia pożyczki do kwoty 122.000,00 zł 26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/152/07 ws. zaciągnięcia pożyczki do kwoty 490.000,00 zł26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/151/07 ws. zaciągnięcia pożyczki do kwoty 420.000,00 zł26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 - Zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 - Plan wydatków jednostek pomocniczych21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 - WPI 2007-200951 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - zmiany w planie nakładów na inwestycje63 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - prognoza spłaty długówa w latach 2008-2015 autopoprawką22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5/1 - prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Zmiany w planie wydatków104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - zmiana w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/150/07 ws. zmiany budżetu Miasta na rok 200776 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer