artykuł nr 1

VIII Sesja Rady Miasta - 25 kwietnia 2007 r.

Załączniki:
Załącznik do Uchwały Nr VIII/124/07 - „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 – 2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego”339 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/124/07 ws. uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 – 2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego”25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/123/07 - Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego51 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/123/07 - Regulamin Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego155 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/123/07 - Statut Miasta Piotrkowa Trybunalskiego90 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/123/07 w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/122/07 - Akt założycielski Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim.30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/122/07 w/s utworzenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim.31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/121/07 w/s ustanowienia Matki Boskiej Piotrkowskiej Patronką Miasta Piotrkowa Trybunalskiego26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/120/07 - Regulamin Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/120/07 w/s nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/119/07 - Statut Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/119/07 w/s nadania statutu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/118/07 w/s wyrażenia zgody na przyznanie w ramach należnego odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności do działek położonych w Piotrkowie Tryb. oznaczonych numerami 190/2 o powierzchni 0,0481 ha i 190/4 o powierzchni 0,0484 ha w obrębie 12, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Piotrków Trybunalski z przeznaczeniem pod układ komunikacyjny ulic dojazdowych, nieruchomości zamiennej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Brzeźnickiej oznaczonej nr działki 187/6 o powierzchni 0,0483 ha w obrębie 12.30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/117/07 w/s nabycia do zasobu Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 30a, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 623 o powierzchni 0,0270 ha.27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/116/07 w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działek położonych w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonych numerami 9/2 i 9/3 przy ulicy Poprzecznej. 28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/115/07 w/s wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 32, oznaczonej numerem działki 133/11 o pow. 0,0011 ha, na nieruchomość położoną w Piotrkowie Tryb. w obr. 32 oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 271/1 o pow. 0,0028 ha.29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/114/07 w/s zaciągnięcia pożyczki do kwoty 245.000,00 zł26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/113/07 w/s zaciągnięcia pożyczki do kwoty 939.000,00 zł26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/112/07 - Prognoza finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla Wieloletniego Programu Inwestycyjnego35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/112/07 - wieloletni program inwestycyjny na lata 2007 – 2011 (w tysiącach złotych)129 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/112/-7 - WPI - str. 127 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/112/07 w/s przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007 - 201128 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/111/07 - Plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 r.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/111/07 - Plan wydatków jednostek pomocniczych21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/111/07 - Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskie41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/111/07 - wieloletniego planu inwestycyjnego 2007 - 200950 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały VIII/111/07 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/111/07 w/s prognoza spłaty długów w latach 2008 - 201522 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/111/07 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/111/07 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/111/07 - Zmiany w planie wydatków61 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do uchwały Nr VIII/111/07 - Zmiany w planie dochodów24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/111/07 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200775 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/110/07 w/s udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za rok 2006.27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer