artykuł nr 1

LVII Sesja Rady Miasta - 25 października 2006 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LVII/993/06 w/s wystąpienia do Wojewody Łódzkiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski udziału w wysokości ½ części w zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szewskiej 831 KB
Uchwała Nr LVII/992/06 w/s nabycia w zasoby Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 327/1 o powierzchni 0,0013 ha, 329/1 o powierzchni 0,0022ha, 330/1 o powierzchni 0,0023 ha, 338/1 o powierzchni 0,0081 ha i 3/1 o powierzchni 0,0013 ha30 KB
Uchwała Nr LVII/991/06 w/s sprzedaży ,w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Podmiejskiej, ozn. numerem działki 95/1 o pow.0,0145 ha34 KB
Załącznik Nr 1 - Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 200798 KB
Uchwała Nr LVII/990/06 w/s uchwalenia programu współpracy miasta Piotrków Trybunalski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2007 rok26 KB
Statut Technikum Menedzersko-Usługowego144 KB
Uchwała Nr LVII/989/06 w/s nadania statutu Technikum Menedżersko – Usługowemu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim27 KB
Uchwała Nr LVII/988/06 w/s uchwalenia zmian w Statucie Miejskiego Żłobka Dziennego w Piotrkowie Trybunalskim35 KB
Uchwała Nr LVII/987/06 w/s zmiany Uchwały Nr XLIX/823/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2006 rok 76 KB
Uchwała Nr LVII/986/06 w/s zmiany Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2006 rok28 KB
Uchwała Nr LVII/985/06 w/s zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok29 KB
Uchwała Nr LVII/984/06 zmieniająca uchwałę Nr LI/859/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Piotrkowskim dotyczącego współfinansowania zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim28 KB
Uchwała Nr LVII/983/06 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego29 KB
Prognoza finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla Wieloletniego Programu Inwestycyjnego71 KB
Załącznik Nr 1 - Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006-2010124 KB
Uchwała Nr LVII/982/06 w/s przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006 - 201029 KB
Uchwała Nr LVII/981/06 w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 38 KB
Uchwała Nr LVII/980/06 w przedmiocie uchylenia Uchwały Nr LI/845/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 300.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: “Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wolborskiej i Wierzejskiej”26 KB