artykuł nr 1

XLIII Sesja Rady Miasta - 30 listopada 2005 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLIII/764/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego zbiorowego odprowadzania ścieków23 KB
Uchwała Nr XLIII/763/05 w/s zmian składów osobowych komisji Rady Miasta22 KB
Uchwała Nr XLIII/762/05 w/s nadania imienia Szkole Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim23 KB
Załącznik Nr 1 - Mapa87 KB
Uchwała Nr XLIII/761/05 w/s chylenia nazw ulic: Tylna, Ziemniaczana, Niwelacyjna, Niedawna oraz nadania nazw: -Logistyczna dla dotychczasowej ul. Tylnej przebiegającej od ul. Rakowskiej do skrzyżowania z dotychczasową ul. Ziemniaczaną, -Spedycyjna dla dotychczasowej ul. Ziemniaczanej przebiegającej od ul. Kaczej do skrzyżowania z dotychczasową ul. Tylną30 KB
Uchwała Nr XLIII/760/05 w/s nabycia w zasoby Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawiłej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 83/9 o powierzchni 0.0112 ha oraz nr 83/11 o powierzchni 0.0328 ha23 KB
Uchwała Nr XLIII/759/05 w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty42 KB
Uchwała Nr XLIII/758/05 w/s zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków23 KB
Uchwała Nr XLIII/758/05 w/s zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków23 KB
Załącznik Nr 5 - Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia 22 KB
Załącznik Nr 4 - Przyczepy przystosowane do używania łącznie z pojazdem silnikowym o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)34 KB
Załącznik Nr 3 - Naczepy przystosowane do używania łącznie z pojazdem silnikowym o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego34 KB
Załącznik Nr 2 - Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów26 KB
Załącznik Nr 1 - Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej25 KB
Uchwała Nr XLIII/757/05 w/s ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych27 KB
Uchwała Nr XLIII/756/05 w/s zwolnień w podatku od nieruchomości 35 KB
Załącznik Nr 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomosci57 KB
Uchwała Nr XLIII/755/05 zmieniająca uchwałę Nr XXX/440/04 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości28 KB
Uchwała Nr XLIII/754/05 w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 32 KB
Załącznik Nr 10 - Zmiany w planie dotacji dla pozostałych podmiotów posiadającyhc uprawnienia podmiotów publicznych22 KB
Załączniek Nr 9 - Spłata pożyczek, kredytów długoterminowych w latach 2006-201016 KB
Załącznik Nr 8 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2005 19 KB
Załącznik Nr 7 - Wieloletni plan inwestycyjny 2005-2007157 KB
Załącznik Nr 6 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje57 KB
Załacznik Nr 5 - Zmiany w palnie wydatków na zadania z zakresu administarcji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu34 KB
Załącznik Nr 4 - Zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu20 KB
Załacznik Nr 3 - Zmiany w planie wydatków116 KB
Załącznik Nr 2 - Środki pochadzące z budżetu Unii Europejskiej na rok 2005 22 KB
Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów37 KB
Uchwała Nr XLIII/753/05 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200534 KB
Uchwała Nr XLIII/752/05 w/s objęcia mandatu radnego przez Pana Waldemara Świdra21 KB