artykuł nr 1

XXXV Sesja Rady Miasta - 13 kwietnia 2005 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXV/534/05 w/s powołania doraźnej Komisji Rady do przygotowania zadań wynikających z przystąpienia Rady Miasta do akcji „Przejrzysta Polska”22 KB
Uchwała Nr XXXV/533/05 w/s zatwierdzenia Zarządzenia Nr 116 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 kwietnia 2005r. wprowadzającego czasowy zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na obszarze Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 24 KB
Uchwała Nr XXXV/532/05 w/s przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z przeprowadzonej kontroli analiz, raportów i ekspertyz zleconych przez Urząd Miasta i jednostki mu podległe za 2003 i 2004 rok 23 KB
Uchwała Nr XXXV/531/05 w/s powołania doraźnej Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Miasta i ustalenia jej składu osobowego 22 KB
Uchwała Nr XXXV/530/05 w/s skargi Pana Henryka Alamy z dnia 08.02.2005 roku na Prezydenta Miasta22 KB
Uchwała Nr XXXV/529/05 w/s utworzenia rachunku dochodów własnych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim25 KB
Uchwała Nr XXXV/528/05 w/s utworzenia rachunków dochodów własnych dla budżetowych jednostek oświatowych i opiekuńczo wychowawczych Piotrkowa Trybunalskiego.41 KB
Załącznik Nr 1 - Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Tryb33 KB
Uchwała Nr XXXV/527/05 w/s przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego24 KB
Uchwała Nr XXXV/526/05 w/s zmiany Uchwały Nr XXIII/376/2004 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 8 września 2004 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów za wybitne osiągnięcia w sporcie24 KB
Uchwała Nr XXXV/525/05 w/s nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim22 KB
Załącznik Nr 1 - Statut Szkoły Policealnej Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy ul. Broniewskiego 1645 KB
Uchwała Nr XXXV/524/05 w/s powołania Policealnego Studium Zawodowego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim24 KB
Uchwała Nr XXXV/523/05 w/s nabycia na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Karolinowskiej - Łódzkiej oznaczonej numerami działek 409/2 o powierzchni 0,0042 ha, 410 o powierzchni 0,0044 ha i 411/2 o powierzchni 0,0357 ha.23 KB
Uchwała Nr XXXV/522/05 w/s nabycia na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Tylnej oznaczonej numerem działki 16/6 o powierzchni 0,0398 ha23 KB
Uchwała Nr XXXV/521/05 w/s nabycia na rzecz Miasta Piotrków Trybunalski - miasta na prawach powiatu , nieruchomości położonych w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Wojska Polskiego oznaczonych numerami działek : 87/4, 84/4, 83/4, 85/4, 40/2, 39/2, 34/38, 32/39, 30/12, 26/2, 14/2, 6/2 o łącznej powierzchni 0, 0466 ha.27 KB
Uchwała Nr XXXV/520/05 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Glinianej - ul. Granicznej 1824 KB
Uchwała Nr XXXV/519/05 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 1/151 o pow. 516 m2 i 1/56 o pow. 1494 m2, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wroniej 23 KB
Uchwała Nr XXXV/518/05 w/s sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste – użytkownikom wieczystym tych nieruchomości23 KB
Uchwała Nr XXXV/517/05 w/s wniesienia przez Gminę Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci własności nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,9026 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Modrzewskiego 36-38 do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim25 KB
Uchwała Nr XXXV/516 /05 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 67/28 o pow. 11 m2, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Braci Mycków 23 KB
Uchwała Nr XXXV/515/05 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Belzackiej 185 a. 23 KB
Uchwała Nr XXXV/514/05 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/16 o pow. 0,2878 ha, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Belzackiej 17823 KB
Uchwała Nr XXXV/513/05 w/s przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2005 pn. „Bezpieczne Miasto 2005 "29 KB
Załacznik Nr 7 - Zmiana w planie dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansów publicznych23 KB
Załącznik Nr 6 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2005 - 2007 147 KB
Załącznik Nr 5 - Programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności29 KB
Załącznik Nr 4 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje54 KB
Załącznik Nr 3 - Zmiany w planie wydatków45 KB
Załącznik Nr 2 - Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na 2005 r.21 KB
Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów36 KB
Uchwała Nr XXXV/512/05 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200544 KB