artykuł nr 1

XXXI Sesja Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2020 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXI/423/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XXXI/423/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/424/20 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XXXI/424/20 w sprawie zmiana budżetu miasta na 2020 roku14 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/425/20 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (na lata 2021-2036) 19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XXXI/425/20 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (na lata 2021-2036) 10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/426/20 w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2021 rok620 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/427/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Parafialnej30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/428/20 w sprawie udzielenia zgody na przyjęcia dofinansowania na realizację Projektu inwestycyjnego pn. "Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz zaciągnięcie na ten cel zobowiązań finansowych.15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/429/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/320/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 rok 89 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XXX/429/20 w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 rok .129 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/430/20 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok 17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XXXI/430/20 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/431/20 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok. 16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XXXI/431/20 - Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok.21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/432/20 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2030", w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XXXI/432/20 - Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu "Strategii Rozwoju Miasta" - Piotrków Trybunalski 2030 rok.20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/433/20 w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2021 pod nazwą "Bezpieczne Miasto 2021"13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XXXI/433/20 w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2021 pod nazwą "Bezpieczne Miasto 2021"42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/434/20 w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem narekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer