artykuł nr 1

XXVIII Sesja Rady Miasta z dnia 29 października 2020 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXVIII/388/20 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki 1-3 do Uchwały Nr XVIII/388/20 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego316 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/389/20 w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XVIII/389/20 w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok309 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/390/20 w/s zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/391/20 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 73MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/392/20 w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/393/20 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leśnej 2229 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/394/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/395/20 zmieniająca Uchwałę Nr XV/253/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XVIII/291/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 marca 2020 roku13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/396/20 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Życzliwej oraz rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim545 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/397/20 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej, Życzliwej, Przedniej i rzeki Wierzejki w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/398/20 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Podmiejskiej, Belzackiej, Dworskiej, Agrestowej, Energetyków, Malinowej, Świerkowej i cieku wodnego Strawka w Piotrkowie Trybunalskim13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/399/20 w/s rozpatrzenia petycji w sprawie przyznania ulgi na przejazdy komunikacją miejską osobom zaliczonym do umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/400/20 w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomościMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/401/20 w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/402/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę10 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer