artykuł nr 1

Jednostka Pomocnicza Osiedle "Wierzeje"

JEDNOSTKA POMOCNICZA OSIEDLE „WIERZEJE” UTWORZONA ZOSTAŁA UCHWAŁĄ NR XL/669/2005 Z DNIA 31 SIERPNIA 2005 ROKU

Obszar działania jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Wierzeje" znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami:

- od wschodu: granice Miasta Piotrków Trybunalski,
- od zachodu: ul. Miast Partnerskich pomiędzy ulicami Wierzejską i Sulejowską,
- od południa: ul. Sulejowska od ulicy Projektowanej, dolina rzeki Wierzejki do ujścia do rzeki Strawy, ulica Kleszcz do torów kolei wąskotorowej,
- od północy: wschodnia strona ulicy Witosa do drogi leśnej wg załącznika graficznego.

W dniu 18 marca 2019 roku wybrano Radę Osiedla "Wierzeje" w następującym składzie:
1. Ciszewska-Bombska Ewa
2. Czechowska Krystyna - Przewodnicząca Zarzadu Osiedla
3. Efenberg Arkadiusz - Zastępca Przewodniczącej Zarządu Osiedla
4. Forma Tomasz
5. Gątkowski Bogdan- Przewodniczący Rady Osiedla 
6. Gliszczyńska Renata
7. Grudzień Waldemar
8. Matyjaszewski Piotr
9. Papiernik Barbara- Sekretarz Zarządu Osiedla
10. Ronc Anetta
11. Stobiecki Piotr
12. Szczegielniak Artur
13. Traczyk Janusz - Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla
14. Wawrzynkowski Piotr
15. Witkowska Elżbieta - Skarbnik Zarządu Osiedla
16. Szmitka Maciej

Na posiedzeniu Rady Osiedla Wierzeje w dn. 02.04.2019 r. przyjęto rezygnację Pana Piotra Matyjaszewskiego. Jego miejsce zajął Pan Maciej Szmitka, który w wyborach do Rady Osiedla uzyskał największę liczbę głosów.

www.radaosiedlawierzeje.pl