artykuł nr 1

Jednostka Pomocnicza Osiedla "Słowackiego Północ"

Jednostka Pomocnicza Osiedla „Słowackiego Północ” utworzona została uchwałą nr IX/133/2003 z dnia z dnia 30 czerwca 2003 roku


Obszar działania jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Słowackiego Północ" znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami:
-  od północy: ul. Polna (południowa strona) od Al. Armii Krajowej, ul. Twardosławicka (południowa strona) do granic miasta,
- od południa: ul. Słowackiego (północna strona) od ul. Armii Krajowej do granic miasta,
- od wschodu: Al. Armii Krajowej (zachodnia strona) na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Polnej,
- od zachodu: granice miasta na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Twardosławickiej.

W dniu 27 czerwca 2019 r. wybrano Radę Osiedla "Słowackiego Północ" w następującym składzie:

1. Biniek Marian - Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla  
2. Czarczyk Michał - Sekretarz Zarządu Osiedla  
3. Furman Wiesława
4. Gałecka Sylwia  
5. Górczak Włodzimierz  
6. Grabowska Janina - Przewodnicząca Zarządu Osiedla
7. Kapusta Witold  
8. Masiarek Michał
9. Młoczkowski Izydor
10. Pełka Jadwiga - Zastępca Przewodniczącej Zarządu Osiedla         
11. Podleska Wanda  
12. Sroczyński Antoni
13. Szelka Józef - Przewodniczący Rady Osiedla  
14. Wierzch Halina
15. Podleska Wanda* - Skarbnik Zarządu Osiedla

Kontakt z Radą można także uzyskać przez pocztę elektroniczną: radaosiedlasp@piotrkow.pl  

Na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2021 r. Rada Osiedla „Słowackiego Północ”:
1.  Przyjęła rezygnację z członkowska w Radzie Osiedla Pani Wiesławy Furman 
2.  Przyjęła rezygnację złożoną przez Pana Izydora Młoczkowskiego z funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

Zgodnie ze Statutem Rady Osiedla rezygnacja Przewodniczącego Zarządu jest równoznaczna ze złożeniem rezygnacji przez cały Zarząd. W związku z czym należało dokonać wyboru nowego Zarządu. 
- Janina Grabowska - została wybrana Przewodniczącą Zarządu,
- Jadwiga Pałka – została wybrana Zastępcą Przewodniczącej Zarządu Osiedla
- Wanda Podleska* – została wybrana Skarbnikiem Zarządu Osiedla,
- Michał Czarczyk – został wybrany Sekretarzem Zarządu Osiedla

*W związku z rezygnacją Pani Marii Wrońskiej z funkcji Skarbnika Zarządu Osiedla w dniu 15 czerwca 2023 r. Rada Osiedla wybrała na Skarbnika Zarządu Osiedla Panią Wandę Podleską