artykuł nr 1

XV Sesja Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2019 r.

Załączniki:
Uchwała nr 264/XV/19 w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego429 KB
Uchwała nr 263/XV/19 w/s przekazania petycji z dnia 25 listopada 2019 r. mieszkanki Piotrkowa Trybunalskiego306 KB
Uchwała nr 262/XV/19 w/s petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. zatytułowanej "Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego".286 KB
Uchwała nr 261/XV/19 w/s przekazania według właściwości petycji zatytułowanej "Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego".348 KB
Uchwała Nr XV/260/2019 w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2020 pn. "Bezpieczne Miasto 2020"MB
Uchwała Nr XV/259/2019 w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkól i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski oraz osoby fizyczne, funkcjonujące na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystaniaMB
Uchwała Nr XV/258/2019 w/s określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2019/2020156 KB
Uchwała Nr XV/257/2019 w/s uchylenia Uchwały Nr XXXVII/649/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie ustalenia urzędowych cen za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego167 KB
Uchwała Nr XV/256/2019 w/s powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników192 KB
Uchwała Nr XV/255/2019 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB
Uchwała Nr XV/254/2019 w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rokMB
Uchwała Nr XV/253/2019 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rokMB
Uchwała Nr XV/252/2019 w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi209 KB
Uchwała Nr XV/251/2019 w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego791 KB
Uchwała Nr XV/250/2019 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Alejach 800 Lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego151 KB
Uchwała Nr XV/249/2019 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej143 KB
Uchwała Nr XV/248/2019 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niecałej 29148 KB
Uchwała Nr XV/247/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego271 KB
Uchwała Nr XV/246/2019 w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby209 KB
Uchwała Nr XV/245/2019 w/s uchwały budżetowej miasta na 2020 rok - cz. IIMB
Uchwała Nr XV/245/2019 w/s uchwały budżetowej miasta na 2020 rok - cz. IMB
Uchwała Nr XV/244/2019 w/s przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej MiastaMB
Uchwała Nr XV/243/2019 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rokMB
Uchwała Nr XV/242/2019 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB