artykuł nr 1

LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LIX/745/18 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.271 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/744/18 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego601 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/743/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.417 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/742/18 w sprawie utworzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, areszcie śledczym i domu pomocy społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 r.242 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/741/18 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze135 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/740/18 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.512 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/739/18 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim.650 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/738/18 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego?.134 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/737/18 w sprawie pozbawienia niektórych odcinków dróg kategorii dróg gminnych980 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/736/18 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego698 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/735/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Stolarskiej.106 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/734/18 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej przy ul. Żwirki133 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/733/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje 1 i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy121 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/732/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/657/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok443 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/731/18 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim132 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/730/18 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego138 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/729/18 w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/728/18 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer