artykuł nr 1

LIII Sesja Rady Miasta z 28 marca 2018 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LIII/668/18 w/s wyrażenia zgody na wniesienie dodatkowej opłaty do Związku Miasta Polskich36 KB
Uchwała Nr LIII/667/18 w/s powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania 41 KB
Uchwała Nr LIII/666/18 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego144 KB
Uchwała Nr LIII/665/18 ws przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości407 KB
Uchwała Nr LIII/664/18 w/s zawarcia porozumienia z Gminą Gorzkowice dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Gorzkowice opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim 44 KB
Uchwała Nr LIII/663/18 w/s wniosku małż. P. o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/480/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny81 KB
Uchwała Nr LIII/662/18 w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski i osoby fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania664 KB
Uchwała Nr LIII/661/18 w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim104 KB
Uchwała Nr LIII/660/18 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"38 KB
Uchwała Nr LIII/659/18 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Dworskiej, Belzackiej i Podmiejskiej w Piotrkowie TrybunalskimMB
Uchwała Nr LIII/658/18 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Dworskiej, Belzackiej i Podmiejskiej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"43 KB
Uchwała Nr LIII/657/18 w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok 96 KB
Uchwała Nr LIII/656/18 w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2018306 KB
Uchwała Nr LIII/655/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamurowej 6A ? ul. Zamkowej 6 29 KB
Uchwała Nr LIII/654/18 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 31203 KB
Uchwała Nr LIII/653/18 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 4240 KB
Uchwała Nr LIII/652/18 w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok MB
Uchwała Nr LIII/651/18 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB