artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIX Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Autopoprawka Prezydenta Miasta do Wieloletniej Prognozy Finansowej 276 KB
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 MB
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok20 MB
Projekt uchwały w/s utworzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odrębnych obwodów glosowania w szpitalach, areszcie śledczym i domu pomocy społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnie m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 r.96 KB
Projekt uchwały w/s wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze90 KB
Projekt uchwały w/s zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawaMB
Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim364 KB
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"31 KB
Projekt uchwały w/s pozbawienia niektórych odcinków dróg kategorii dróg gminnychMB
Projekt uchwały w/s uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego268 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. StolarskiejMB
*Załącznik do projektu - Mapa78 KB
Projekt uchwały w/s sprzedaży niezabudowanej nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej przy ul. Żwirki.39 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje 1 i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.98 KB
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr LIII/657/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok150 KB
Projekt uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim225 KB
Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa łódzkiego49 KB
Autopoprawka Prezydenta Miasta do uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.MB