artykuł nr 1

XLVIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 listopada 2017 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLVIII/605/17 w/s powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w wyborach uzupełniających 355 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/604/17 w/s stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim316 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/603/17 w/s stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim310 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/602/17 w/s stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim320 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/601/17 w/s stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim301 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/600/17 w/s stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim325 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/599/17 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe 340 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/598/17 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 17 Specjalnej im. Janusza Korczaka wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 17 Specjalną im. Janusza Korczaka wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim332 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/597/17 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 Specjalną wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim311 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/596/17 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim451 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/595/17 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim369 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/594/17 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim385 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/593/17 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim458 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/592/17 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim367 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/591/2017 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim384 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/590/17 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim429 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/589/17 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim417 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/588/17 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim387 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/587/17 w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/586/17 w/s uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2018 pn. "Bezpieczne Miasto 2018" MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/585/17 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/494/17 z dn. 31 maja 2017 r. w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienioną Uchwałą Nr XLII/545/2017 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 30 sierpnia 2017 r.633 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/584/17 w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 18-go Stycznia w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/583/17 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 18-go Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"268 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/582/17 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 21 255 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/581/17 w/s oddania odpłatnie w użytkowanie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja 9, w obrębie 22, oznaczonej numerem działki 327 o powierzchni 0,0088 ha262 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/580/17 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 5 i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy293 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/579/17 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulicy Wierzejskiej277 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/578/17 w/s przejęcia na rzecz gminy Miasto Piotrków Trybunalski od Skarbu Państwa, w formie darowizny, własności nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Batorego w obrębie 21, oznaczonej numerami działek 325 i 326/5 329 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/577/17 w/s zmiany Uchwały Nr XXXV/445/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 22 lutego 2017 r. w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2017 r.847 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/576/17 w/s zmiany Uchwały w/s opłaty targowej294 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/575/17 w/s zmiany budżetu Miasta na 2017 rok.13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/574/17 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.14 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer