artykuł nr 1

XLVII Sesja Rady Miasta z dn. 25 października 2017 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLVII/565/17 w/s zmiany budżetu Miasta na 2017 rok.15 MB
Uchwała Nr XLVII/564/17 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.12 MB
Uchwała Nr XLVII/573/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w Piotrkowie TrybunalskimMB
Uchwała Nr XLVII/572/17 zmieniająca uchwałę Nr XXX/408/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2017 rokMB
Uchwała Nr XLVII/571/17 zmieniająca uchwałę Nr XXX/407/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2017 rokMB
Uchwała Nr XLVII/570/17 w/s zamiany nieruchomości oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na nieruchomości służebności drogi koniecznej.MB
Uchwała Nr XLVII/569/17 w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionymMB
Uchwała Nr XLVII/568/17 w/s dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektronicznyMB
Uchwała Nr XLVII/567/17 w/s opłaty skarbowejMB
* Załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miasta dot. sposobu rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych w trakcie wyłożenia projektu zmiany Studium do publicznego wgląduMB
* Załącznik nr 2 - Rysunek zmian Studium - kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego - struktura funkcjonalno-przestrzenna45 MB
* Załącznik nr 1 - Tekst zmiany StudiumMB
Uchwała Nr XLVII/566/17 w/s zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB