artykuł nr 1

XL Sesja Rady Miasta z 28 czerwca 2017 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XL/529/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Łódzka-Wysoka-Sadowa".540 KB
Uchwała Nr XL/526/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Belzacka".453 KB
Uchwała Nr XL/532/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Przyszłość".495 KB
Uchwała Nr XL/536/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Wyzwolenia".MB
Uchwała Nr XL/535/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Wronia".MB
Uchwała Nr XL/534/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Starówka".MB
Uchwała Nr XL/533/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Słowackiego - Północ".MB
Uchwała Nr XL/531/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Południe".MB
Uchwała Nr XL/530/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Piastowskie".MB
Uchwała Nr XL/528/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Leśna".MB
Uchwała Nr XL/527/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Krakowskie Przedmieście-Sulejowska".MB
Uchwała Nr XL/525/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Armii Krajowej".MB
Uchwała Nr XL/524/17 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.16 MB
Uchwała Nr XL/523/17 w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu Zenonowi Bartczakowi.11 MB
Uchwała Nr XL/522/17 w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.MB
Uchwała Nr XL/521/17 w/s rozpatrzenia wezwań do usunięcia naruszenia prawa.MB
Uchwała Nr XL/520/17 w/s ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski.MB
Uchwała Nr XL/519/17 w/s zmiany Uchwały Nr XXXVII/473/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.MB
Uchwała Nr XL/518/17 w/s zmiany siedziby Przedszkola Samorządowego nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim.MB
UchwałaNr XL/517/17 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/485/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w/s Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego "Słoneczko" w Piotrkowie Trybunalskim.MB
Uchwała Nr XL/516/17 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/383/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w/s uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2017 pn. "Bezpieczne Miasto 2017".MB
Uchwała Nr XL/515/17 w/s przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.MB
Uchwała Nr XL/514/17 w/s zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg gminnych.MB
Uchwała Nr XL/513/17 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku Trybunalskiego w Piotrkowie Trybunalskim.MB
Uchwała Nr XL/512/17 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku Trybunalskiego w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego".MB
Uchwała Nr XL/511/17 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego.MB
Uchwała Nr XL/510/17 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego.MB
Uchwala Nr XL/509/17 w/s sprzedaży, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 6/12 - ul. Jerozolimskiej 33/35.MB
Uchwała Nr XL/508/17 w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, na okres 10 lat, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzieci Polskich 26 i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.MB
Uchwała Nr XL/507/17 w/s sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Prostej, ul. Spacerowej, ul. Jeziornej 60 i ul. Zawiłej 20.MB
Uchwala Nr XL/506/17 w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 14 numerem działki 307/3 o powierzchni 0,8000 ha.MB
Uchwala Nr XL/505/17 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Topolowej 16/20.MB
Uchwala Nr XL/504/17 w/s nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście.919 KB
Uchwala Nr XL/503/17 w/s szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym.MB
Uchwala Nr XL/502/17 w/s zmiany budżetu miasta na 2017 rok.11 MB
Uchwala Nr XL/501/17 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.12 MB