artykuł nr 1

XXXVII Sesja Rady Miasta z 29 marca 2017 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVII/475/17 zmieniająca Uchwałę w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego144 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/474/17 w/s dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/473/17 w/s dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/472/17 w/s wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/471/17 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego314 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/470/17 w/s ustanowienia wzoru Medalu Honorowego Piotrkowa Trybunalskiego oraz Regulaminu jego nadawaniaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/469/17 w/s wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim237 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/468/17 w/s przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu "Budżet Obywatelski 2018 w Piotrkowie Trybunalskim"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/467/17 w/s określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów384 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/466/17 w/s określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów455 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/465/17 w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim 435 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/464/17 w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim389 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/463/17 w/s pozbawienia niektórych odcinków dróg kategorii dróg gminnychMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/462/17MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/462/17 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/461/17 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"262 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/460/17 w/s zmiany Uchwały Nr IX/173/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 czerwca 2011 r. w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Batorego w Piotrkowie Trybunalskim677 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/459/17 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Gęsiej i Wiatracznej w Piotrkowie Trybunalskim1,011 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/458/17 w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2017MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/457/17 w/s zatwierdzenia stawek i opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/456/17 w/s udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 29 o powierzchni 0,1278 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 135/8 i 135/10, objętej księgą wieczystą PT1P/00044812/1, dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim381 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/455/17 zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/825/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 r. w/s zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego374 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/454/17 w/s utworzenia spółki ciepłownicznej ze 100% udziałem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego lub wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych przy ul. Orlej 11 - Ciepłownia C-1 i przy ul. Rolniczej 75 - Ciepłownia C-2 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/149/15 z dn. 26.08.2015 r. w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 30 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych przy ul. Orlej 11 - Ciepłownia C-1 i przy ul. Rolniczej 75 - Ciepłownia C-2420 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/453/2017 w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 22 numerem 70/3 o powierzchni 0,0024 ha272 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/452/2017 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej269 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/451/2017 w/s zmiany budżetu Miasta na 2017 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/450/17 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/481/17 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego732 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/480/17 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego743 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/479/17 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego585 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/478/17 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego582 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/477/17 w/s zmiany Uchwały Nr XVIII/257/16 z dn. 20.01.2016 r. w/s zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych zmienionej Uchwałą Nr XIX/275/16 z dn. 2.03.2016 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/476/17 w/s zmiany UchwałyNr XII/139/15 z dn. 21.07.2015 r. w/s zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnychMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer