artykuł nr 1

XXXV Sesja Rady Miasta z 22 lutego 2017 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXV/448/17 w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/447/17 w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXXV/446/17 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/445/17 w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełno-sprawnych na 2017 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/444/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na uchwałę nr XXXII/480/05 z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/443/17 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Wola Krzysztoporska dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/442/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnychMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/441/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/440/17 - Załącznik nr II - Harmonogram23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/440/17 - Załącznik nr I - Inwentaryzacja267 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/440/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/216/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/439/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/438/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobieraniaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/437/17 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania MiastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/436/17 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomościMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/435/17 w sprawie określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/434/17 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatęMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/433/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/432/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/431/17 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 - ul. Wojska Polskiego 200958 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/430/17 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 - ul. Wojska Polskiego 200 nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/429/17 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/428/17 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/427/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer